top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

HET WETSVOORSTEL "MODERNISERING CONCURRENTIEBEDING"

Naar schatting heeft meer dan een derde van alle werknemers een concurrentiebeding. Dat houdt in dat er in hun arbeidscontract restricties staan bij het vertrekken naar een volgende baan. Bijvoorbeeld dat een arbeidskracht een bepaalde periode bij een aantal concurrenten niet aan de slag mag of anders een geldbedrag moet betalen. Het afsluiten van een concurrentiebeding moet voorkomen dat werknemers cruciale informatie meenemen, zoals bedrijfsgeheimen of klantbestanden die het bedrijf kunnen schaden.

Een grote groep werknemers die aan een concurrentiebeding is gebonden, heeft echter helemaal geen toegang tot dit soort informatie. Er is in de praktijk dan ook veel oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding, bijvoorbeeld om te voorkomen dat schaars personeel naar een concurrent vertrekt. Of gewoon voor de zekerheid.


Werknemers worden hierdoor onnodig gehinderd in hun arbeidsmobiliteit. Ook raakt het aan het recht dat een werknemer zelf mag bepalen waar hij of zij werkt.


Minister Van Gennip wil daarom het aantal concurrentiebedingen terugbrengen en de balans tussen werkgever en werknemer herstellen, net als de rechtszekerheid. Terwijl tegelijkertijd bedrijven die het concurrentiebeding echt nodig hebben er gebruik van kunnen blijven maken. Om dit te bewerkstelligen is op 4 maart 2024 het wetsvoorstel "Modernisering Concurrentiebeding" voorgelegd voor internetconsultatie.


De modernisering van het concurrentiebeding omvat de volgende punten:

  • Het concurrentiebeding mag slechts gelden voor maximaal 12 maanden. Indien een beding voor een langere periode wordt aangegaan, of zonder specificatie van de duur, wordt het beding nietig verklaard. In cao's kan een kortere maximale duur dan 12 maanden worden vastgesteld.

  • De geografische reikwijdte moet expliciet worden vermeld in het beding. Indien dit niet wordt opgenomen, zal het beding nietig zijn.

  • Voor zowel tijdelijke als onbepaalde arbeidsovereenkomsten moet er een verplichte motivering zijn van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die het beding rechtvaardigen volgens de werkgever. Zonder motivering zal het beding nietig zijn.

  • Werkgevers moeten de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren of zij zich aan het concurrentiebeding zullen houden, en zo ja, voor hoeveel maanden.

  • Indien de werkgever de werknemer na afloop van het contract aan het beding wil houden, is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer, gelijk aan 50% van het maandloon. Als deze vergoeding niet tijdig wordt betaald, uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband, vervalt de geldigheid van het beding.

  • Deze regels gelden ook voor relatiebedingen.


Het wetsvoorstel staat slechts beperkte afwijkingen toe in een beëindigingsovereenkomst.


Van wetsvoorstel tot wet?

Het is nog onzeker of het wetsvoorstel zoals voorgesteld zal worden aangenomen.

Tot 15 april 2024 kan er gereageerd worden op het wetsvoorstel via de internetconsultatie, wat meegenomen zal worden in het besluitvormingsproces. Als het wetsvoorstel wet wordt, is de beoogde ingangsdatum 1 januari 2025.


Mocht u hulp nodig hebben op dit gebied, of verdere vragen hebben, neem dan gerust contact op met Elnet Coumans.

Commentaires


bottom of page