top of page
Coumans Juristen 263.jpg
 • Foto van schrijverCoumans Juristen

TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN

Op 1 augustus 2022 werd de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wet Tva) van kracht, die de informatieplicht van werkgevers bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten uitbreidt. Dit artikel belicht deze uitbreiding van de informatieplicht van werkgevers.


Per 1 augustus 2022 is de informatieplicht van werkgevers uitgebreid. Artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bevatte reeds een lijst van gegevens die werkgevers minimaal aan werknemers moesten verstrekken bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. De Wet Tva voegt hieraan toe.

Volgens artikel 7:655 BW moest een werkgever al de volgende informatie over de arbeidsovereenkomst verstrekken:
 1. Naam en woonplaats van beide partijen;

 2. Plaats of plaatsen van het werk;

 3. Functie of aard van het werk;

 4. Datum van indiensttreding;

 5. Duur van de overeenkomst bij bepaalde tijd;

 6. Loon en betaaltermijnen, inclusief details als het loon afhankelijk is van prestaties, en de tijd nodig voor de uitvoering;

 7. Normale arbeidsduur per dag of week;

 8. Vakantierechten of berekeningsmethode daarvan;

 9. Opzegtermijnen of berekeningsmethode daarvan;

 10. Pensioenregeling;

 11. Type arbeidsovereenkomst;

 12. Of het om een oproepovereenkomst gaat;

 13. Toepasselijke cao;

 14. Of het om een uitzend- of payrollcontract gaat;

 15. Bij langere buitenlandse werkzaamheden: duur, huisvesting, sociale verzekeringen, valuta, vergoedingen en repatriëringsregeling.


Na invoering van de Wet Tva moesten ook de volgende gegevens aan werknemers worden verstrekt:
 1. Bij variabele werkplekken: vermelding van dit feit; Loon, inclusief basisloon, toeslagen (zoals overwerk) en uitbetalingstermijnen;

 2. Proeftijd inclusief duur en voorwaarden;

 3. Werkuren;

 4. Verlofregelingen, met verwijzing naar de Wet arbeid en zorg (WAZO);

 5. Opzegprocedures en -termijnen, met verwijzing naar titel 7.10 BW;

 6. Bij uitzendovereenkomsten: identiteit van de inlener;

 7. Eventueel recht op scholing.


De werkgever moest deze informatie schriftelijk of elektronisch verstrekken, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek.

Hoewel de Wet Tva op 1 augustus 2022 van kracht werd, geldt de uitgebreide informatieplicht ook voor bestaande dienstverbanden.

De Wet Tva onderscheidt tussen voorspelbare en onvoorspelbare werkpatronen om een zo voorspelbaar mogelijk werkschema voor oproepkrachten te waarborgen.
Bij een voorspelbaar werkpatroon, waarbij werktijden grotendeels voorspelbaar zijn, moet de werkgever informatie verstrekken over de normale arbeidstijd, inclusief overuren en bijbehorende vergoedingen.
Bij een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals bij nulurencontracten, moet de werkgever de werknemer informeren over verplichte werkmomenten, gegarandeerde uren en het loon voor extra gewerkte uren. Werkgevers moeten referentiedagen vaststellen waarop werknemers verplicht zijn te werken en waarop ze kunnen worden opgeroepen. Een werknemer kan een oproep buiten deze dagen en uren weigeren als deze niet minstens vier dagen van tevoren is gedaan.

Na zes maanden kunnen werknemers verzoeken om stabielere arbeidsvoorwaarden, zoals een vast aantal uren. Werkgevers moeten binnen een maand gemotiveerd reageren, anders wordt het verzoek als ingewilligd beschouwd.

Met de Wet Tva is de informatieplicht van werkgevers uitgebreid. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ze de vereiste informatie tijdig verstrekken aan hun werknemers.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Elnet Coumans, coumans@coumansjuristen.nl.

Comentarios


bottom of page