top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN INDIEN EEN SCHULDENAAR EEN OVEREENKOMST NIET NAKOMT?

Bijgewerkt op: 22 sep. 2023

In een normale situatie wordt een overeenkomst nageleefd en zal een schuldenaar zijn verplichtingen nakomen. Maar wat nu als dit niet gebeurt?Wanprestatie, tenzij er sprake is van overmacht
Een contractspartij die zijn verplichtingen niet nakomt, pleegt wanprestatie, behalve als er sprake is van overmacht.
Bij overmacht is sprake van een niet voorziene omstandigheid die niet is ontstaan door de contractspartij die moest betalen, leveren of presteren.
In het algemeen wordt een beroep op overmacht niet al te snel aangenomen.

Schuldenaar moet eerst in verzuim zijn
Maar om een schuldenaar aan te kunnen spreken op wanprestatie moet hij eerst in verzuim zijn.

Vereisten verzuim
Voor het intreden van verzuim (het tekortschieten) is in beginsel een ingebrekestelling vereist die aan de volgende vereisten voldoet:
-een schriftelijke aanmaning;
-een duidelijke termijn waarbinnen dient te worden gepresteerd;
-een redelijke termijn; en
-wát wordt gevorderd en welke grondslag.

Schriftelijke aanmaning
Deze aanmaning moet dus schriftelijk, maar mag per e-mail aan de schuldenaar verstuurd worden. De schuldeiser zal moeten bewijzen dat deze aanmaning daadwerkelijk verzonden is.

Redelijke termijn
Uit de rechtspraak blijkt dat de lengte van de “redelijke termijn” afhangt van de omstandigheden van het geval. Eerder gestelde termijnen of sommaties kunnen van invloed zijn op de termijn in de ingebrekestelling. Zelfs eerder gestelde termijnen of sommaties zonder fataal karakter of die niet aan de eisen voldoen, kunnen een grond opleveren voor het in de ingebrekestelling mogen stellen van een kortere termijn, die dan nog steeds redelijk wordt geacht.

Soms: schuldenaar automatisch in verzuim
Een ingebrekestelling is niet vereist
- bij het verstrijken van een vooraf afgesproken duidelijke fatale termijn;
- wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding; of
- indien uit een mededeling van de schuldenaar voortvloeit dat deze hoe dan ook in de nakoming zal tekortschieten.
Hiervan is niet snel sprake. Zekerheidshalve is een schriftelijke ingebrekestelling te verkiezen.

Tot slot: gevolgen van verzuim
Een contractspartij die in verzuim is, zal de schade die de andere contractspartij heeft geleden moeten vergoeden. Als de schuldenaar alsnog aanbiedt om de prestatie te leveren, mag dit door de schuldeiser worden geweigerd als de schuldenaar niet gelijktijdig aanbiedt om ook alle door de schuldeiser geleden schade te vergoeden. Als een schuldenaar in verzuim is kan de schuldeiser, in plaats van nakoming (en schadevergoeding) de overeenkomst ook ontbinden door een schriftelijke verklaring.


Benieuwd of uw ingebrekestelling voldoet aan de wettelijke vereisten? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244.

Comments


bottom of page