top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

LET OP VERJARING VAN UW VORDERING

Bijgewerkt op: 22 sep. 2023

Het recht om betaling te vorderen van een niet-betaalde factuur heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum. Als die houdbaarheidsdatum is verstreken, kan de partij die de betaling weigert niet meer worden veroordeeld tot betaling, als dat verweer tenminste wordt gevoerd.Verjaringstermijn: algemeen

Een verjaringstermijn is een termijn die vanaf een bepaald moment begint te lopen. Is de termijn verstreken? Dan spreken we van verjaring. In Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende algemene bepalingen opgenomen welke rechtsvorderingen verjaren en vanaf welk moment de verjaringstermijn begint te lopen en voor welke tijd.

De algemene verjaringstermijn is 20 jaar vanaf het moment dat de vordering is ontstaan of vanaf het moment dat de vordering opeisbaar werd. Er zijn ook een stuk kortere verjaringstermijnen. In specifieke gevallen kunnen op grond van speciale wettelijke bepalingen andere verjaringstermijnen gelden dan de algemene termijnen.

Weigering betaling van uw factuur
Een veelvoorkomende rechtsvordering die kan verjaren is de vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst. Op het moment dat u een product of dienst heeft geleverd aan een zakelijke wederpartij, stuurt u daar een factuur voor. Uw klant is in principe verplicht om die factuur te betalen. Als uw klant de betaling weigert, kunt u bij de rechter vorderen dat uw klant tot betaling van de factuur wordt veroordeeld. Indien u - in dit geval is de verjaringstermijn 5 jaar - 5 jaar lang niks doet nadat de betalingstermijn is verstreken en u stelt na bijvoorbeeld 6 jaar een vordering in, dan is uw rechtsvordering verjaard.

Een verjaringstermijn bewaken is van groot belang
Niet alleen de verjaringstermijn van de factuur is daarbij van belang maar ook bijvoorbeeld wettelijke of contractuele rente die kan worden gevorderd over de hoofdsom. Deze sommen verjaren ook na 5 jaar.
Wat betekent verjaring
Verjaring betekent dat u niet meer met succes bij de rechter nog de betaling kunt vorderen van uw factuur. Uw klant moet bij de rechter wel een beroep doen op die verjaring. De rechter toetst dus niet zelfstandig of er sprake is van verjaring.

Voorkom verjaring
U kunt echter voorkomen dat de verjaring intreedt door vóórafgaand aan het voltooien van het verjaringsmoment aanspraak te maken op de betaling. Via een schriftelijke mededeling maant u uw klant dan aan tot betaling. Op die manier “stuit” u de verjaring, waardoor er de dag na de stuiting een nieuwe verjaringstermijn start. U kunt een vordering in principe oneindig vaak stuiten, waarna er dus steeds een nieuwe verjaringstermijn aanvangt.

Vordering niet verdwenen na verjaring
Nadat uw vorderingsrecht is verjaard, is uw vordering echter niet verdwenen. Die vordering is alleen niet meer bij de rechter afdwingbaar. Betaalt uw klant de factuur na de voltooide verjaring alsnog, dan heeft de klant die betaling verschuldigd voldaan. Door te zorgen dat u tijdig actie onderneemt bij onbetaalde facturen, voorkomt u dat een beroep op verjaring slaagt.


Coumans Juristen kan voor u tijdig actie ondernemen en u adviseren als u zelf wordt aangesproken tot betaling van een mogelijk verjaarde vordering. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244.

Comments


bottom of page