top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

DE INGEBREKESTELLING

Vrijwel elke ondernemer krijgt er wel eens mee te maken: een wederpartij die zijn/haar afspraken niet nakomt. Wat dient u dan te doen richting uw wederpartij en wat is het belang van een ingebrekestelling?Stel u heeft een schildersbedrijf en heeft een zzp-er ingeschakeld om verfwerkzaamheden voor u te verrichten. De zzp-er gaat aan de slag, maar hij/zij levert niet de gewenste kwaliteit en voert bovendien een aantal werkzaamheden helemaal niet uit.

De ingebrekestelling
In een dergelijk geval kan het raadzaam zijn de zzp-er een ‘ingebrekestelling’ te sturen. Dit is een schriftelijke aanmaning waarin u hem/haar nog een laatste redelijke termijn geeft voor het nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Geeft de zzp-er geen gehoor aan de ingebrekestelling, dan is de zzp-er juridisch gezien ‘in verzuim’. Verzuim is nodig om een overeenkomst te kunnen ontbinden en/of schadevergoeding te kunnen vorderen.

Van rechtswege in verzuim
Er zijn ook gevallen, waarin een partij al van rechtswege in verzuim is en een ingebrekestelling achterwege kan blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw wederpartij een fatale termijn niet is nagekomen en nakoming blijvend onmogelijk is. In gevallen waarin uw wederpartij nog niet van rechtswege in verzuim is, kan het versturen van een ingebrekestelling essentieel zijn om vervolgstappen te kunnen nemen.

Formaliteiten
Belangrijk is dat de ingebrekestelling aan een aantal formaliteiten voldoet. Zo is bijvoorbeeld het navolgende van belang:
- Omschrijf in de ingebrekestelling duidelijk welke verplichtingen uw wederpartij niet is nagekomen en welke verplichtingen deze alsnog moet nakomen (bijvoorbeeld het alsnog deugdelijk verven van het plafond);
- Noem in uw ingebrekestelling een redelijke termijn waarbinnen uw wederpartij moet nakomen (wat een redelijke termijn is hangt af van de omstandigheden van het geval;
- Verstuur de ingebrekestelling schriftelijk (bij voorkeur op een manier waarmee u later kunt aantonen dat uw wederpartij uw ingebrekestelling ook daadwerkelijk ontvangen heeft).


Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling of wilt u advies inwinnen over de door u ontvangen ingebrekestelling? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij zijn te bereiken via coumans@coumansjuristen.nl of 06 123 18 244

留言


bottom of page