top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS NIET NAKOMEN RE-INTEGRATIE VERPLICHTINGEN

Bijgewerkt op: 29 nov. 2023

Wat als een zieke werknemer herhaaldelijk de afspraken niet nakomt, niet verschijnt op de afspraak met de bedrijfsarts of zelfs onbereikbaar is?
De werkgever dient in principe eerst een waarschuwing te geven.

Sancties die een werkgever vervolgens kan opleggen zijn loonopschorting (artikel 7:629 lid 6 BW) en het stopzetten van het loon (artikel 7:629 lid 3 BW).

Loonopschorting is de sanctie als de werknemer zich niet houdt aan de schriftelijke, redelijke controlevoorschriften die de werkgever de werknemer moet verstrekken over het geven van inlichtingen die nodig zijn om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid en de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Dit is dus de sanctie voor het geval dat de werknemer is opgeroepen zich bij de bedrijfsarts te melden, maar daar geen gehoor aan geeft. Als de werknemer alsnog voldoet aan de controlevoorschriften, moet het opgeschorte loon met terugwerkende kracht moet worden betaald.

De wet noemt een aantal gevallen waarin het loon kan worden stopgezet. De meest voorkomende situaties zijn dat een werknemer de genezing belemmert of vertraagt, zonder deugdelijke grond passend werk weigert, of weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. Kort gezegd valt de algemene(re) termijn ‘onvoldoende meewerken aan re-integratie’ onder de sanctie van loonstop. In dit geval dient het stopgezette loon niet met terugwerkende kracht alsnog door de werkgever aan de werknemer te worden betaald.

Maar wat als het voorgaande niet leidt tot gedragsbeïnvloeding?

1. Na waarschuwingen en het opschorten en stopzetten van het loon is de vervolgstap het aanvragen van een deskundigenoordeel bij UWV. De vraag daarin is of de werknemer genoeg doet om aan het werk te gaan. Een deskundigenoordeel is een vereiste om – vervolgens – de stap naar de kantonrechter te kunnen zetten.

2. Als UWV oordeelt dat de werknemer onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie, dan is het verstandig om de werknemer nog een allerlaatste schriftelijke waarschuwing en kans te geven.

3. Komt de werknemer de verplichtingen dan weer niet na, dan kan aan de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden verzocht vanwege het schenden door de werknemer van de re-integratieverplichtingen. Het opzegverbod is dan niet van toepassing.

De kantonrechter zal dan wellicht oordelen dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door herhaaldelijk en structureel niet te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van zijn re-integratie. Als sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen ligt herplaatsing niet in de rede én is geen transitievergoeding verschuldigd.

Vragen? Neem contact op met Elnet Coumans via coumans@coumansjuristen.nl of bel naar 06-123 18 244.

Comments


bottom of page